Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü

Gayrimenkul Satış İlanı


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Diyarbakır İl Koordinatörlüğü
 
Gayrimenkul Satış İlanı
 
DOSYA NO:2017/001
 Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve evsafı
 
TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz,  Kortaş Mah. Ali Çayı Mevkii 265 ada 8 no.lu parsel Ergani/Diyarbakır’da bulunan susuz tarladır.
 
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI: Söz konusu taşınmazın vasfı susuz tarla olup; yüzölçümü 10.861,38 metre karedir. Toprağın çeşidi killi-tınlı, geçirgenliği iyi, eğimi %1 civarı, verimliliği iyi ve 2. sınıftır. Taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde, taşınmaz üzerinde Med Enerji İnş. Akaryakıt Tur. Tar. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine 01.02.2016 tarihinden başlamak üzere 1.400,00 TL bedel karşılığında (yıllığı 200,00 TL) 7 yıl süreli kira şerhi bulunmaktadır. Ayrıca; bu taşınmaz belediye uygulama imar planı sınırları dışında olup; Ergani Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış olan plansızlar alanlar ile ilgili tarım amaçlı Med Enerji İnş. Akaryakıt Tur. Tar. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına yapı ruhsatı bulunmaktadır. Söz konusu yapı ruhsatının belge üzerinde belirtilen geçerlilik tarihi 28/03/2021’dir.
MUHAMMEN BEDELİ:    43.445,52 TL
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Taşınmazın 1.satışı, 04.12.2017 günü saat:14:00-14:15  arası Şanlıurfa Yolu 1. Km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere gayrimenkul 11.12.2017 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacak olup, en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin, gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %50’ si olan 21.722,76 TL’yi bulması ve rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır. Aksi takdirde satış yapılmaz.
2- Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır.  Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir. Teminat tutarı rayiç bedelin %7,5 i olan 3.258,41 TL (üçbinikiyüzellisekiz TL kırkbir Krş) TL’dir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı süre istediğinde, satış komisyonunun kararıyla mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Koordinatörlüğümüzce  tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
4- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/001 no.lu sayılı takip dosya numarasıyla Koordinatörlüğümüze başvurmaları ilan olunur.