Diyarbakır İl Koordinatörlüğü

SÜT ÜRETİM ÇİFLİĞİ SATIŞ İLANI


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Diyarbakır İl Koordinatörlüğü
 
                                                 MENKUL MAL SATIŞ İLANI
Dosya No: 2017/011
MENKUL MALIN ADRESİ:
15 Temmuz Mah. Malsür Mevkii 132 ada 2 no.lu parsel Dicle/Diyarbakır.

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
 
Söz konusu mal; yüzölçümü 13.304,64 m2 alan üzerinde kurulu 2 adet küçükbaş hayvan ağılı (keçi ve oğlak çebiç ağılı), 1 adet yem deposu, 1 adet revir ve 1 adet idare binası yapılarından oluşan 330 baş keçi kapasiteli Süt Üretim Çiftliği’dir. Üst hakkı tesis edilmek suretiyle inşa edilmiş olup; menkul malın satışı üst hakkıyla beraber yapılacaktır. İhale sonucunda çiftliği satın alan gerçek kişi / tüzel kişi 13/07/2024 tarihine kadar çiftliğin üst kullanım haklarına sahip olacak olup; Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince bu tarihten sonra herhangi bir hak iddia edemeyecektir.   
MUHAMMEN BEDELİ:    600.000,00 TL (altıyüzbin TL)
SATIŞ ŞARTLARI:
1- 1. İhale 08.05.2018 günü saat:11:00-11:15 arası Şanlıurfa Yolu 1. Km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere gayrimenkul 15.05.2018 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacak olup, en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin, menkul için biçilmiş olan değerin %50’ si olan 300.000,00 TL’yi bulması ve rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır. Aksi takdirde satış yapılmaz.
2- Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır.  Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir. Teminat tutarı rayiç bedelin %7,5 i olan 45.000,00 TL (kırkbeşbin) TL’dir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı süre istediğinde, satış komisyonunun kararıyla mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Koordinatörlüğümüzce  tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
4- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/011 no.lu sayılı takip dosya numarasıyla Koordinatörlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/04/2018